Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenie:

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.abczdravia.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

 

1.1  Predávajúcim je

 

Medveď natural s.r.o.

Zvolenská 14

974 05 Banská Bystrica

IČO: 54211191

zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo:  42492/S

 

1.2 Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku tovaru z ponuky webových stránok abczdravia.sk. 

 

1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu medvednatural.sk a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

 

1.4 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.

 

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 


2. Objednávanie tovaru


2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:


a) prostredníctvom nákupného košíka v internetovom obchode


b) e-mailom

 

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

 

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 48 hodín e-mailom alebo telefonicky.

 

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

 

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od potvrdenia objednávky predávajúcim bez udania dôvodu. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom.

 

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).


3. Ceny a poštovné

 

3.1 Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú ceny s DPH.

 

3.2 V prípade doručenia tovaru kuriérom GLS je k základnej cene objednávky pripočítaná cena za dopravu vo výške 4,00€.

 

3.3 V prípade doručenia tovaru Zásielkovňou je k základnej cene objednávky pripočítaná cena za dopravu tovaru, ktorá je stanovená paušálne vo výške 3,00€.

 

3.4 V prípade odoslania tovaru na dobierku kuriérom GLS účtujeme dobierkové poplatky vo výške 0,50€.

 

3.5 V prípade odoslania tovaru na dobierku Zásielkovňou účtujeme dobierkové poplatky vo výške 1,00€.


3.6 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.


4. Platba za tovar

4.1 Predávajúci zasiela objednaný tovar formou dobierky alebo na základe platby vopred na účet vedený v ČSOB banke: IBAN: SK03 7500 0000 0040 0517 8201, BIC: CEKOSKBX


4.2 Platba je možná iba v €.


5. Dodacie podmienky


5.1 Tovar ponúkaný v internetovom obchode je vždy skladom a bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky. V ojedinelých prípadoch sa môže doba expedície predĺžiť na 3-4 dni, o čom bude predávajúci zákazníka vopred informovať e-mailom.


6. Doručenie tovaru

6.1 Predávajúci doručuje tovar iba na území SR.

 

6.2 Predávajúci doručí tovar spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

 

a) kuriérom GLS

b) Zásielkovňa


6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúcemu sa odporúča pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

 

6.4 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru pri dodávke tovaru pri prevzatí kuriérovi, na výdajnom mieste Zásielkovne s.r.o. alebo na pošte.

 

6.5 V prípade poškodenia počas prepravy prostredníctvom kuriérskej služby GLS alebo Zásielkovňa je nutné, aby si kupujúci uplatnil reklamáciu u daného prepravcu. Reklamáciu je nutné uplatniť ešte pri dodaní zásielky. Reklamujúci musí predložiť poštovú zásielku v tom stave, v akom bola dodaná. Reklamovať je teda nutné v mieste sídla pobočky kuriérskej služby alebo výdajnom mieste Zásielkovne s.r.o., pričom je nevyhnutné celú zásielku vrátane obalu predložiť kuriérskej spoločnosti alebo výdajnému miestu Zásielkovne s.r.o. na prešetrenie a zistenie možných príčin škody a nárokov na náhradu škody.

 

Pri doručení odporúčame rozbaliť balíček vždy za prítomnosti doručovateľa. Zákazník musí spísať s kuriérskou spoločnosťou alebo Zásielkovňou s.r.o. reklamačný protokol. To je nevyhnutná podmienka, aby sme mohli reklamáciu o poškodení počas doručenia uznať. Bez reklamačného protokolu nemá zákazník nárok na nový tovar.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

 

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

7.2 Bod 7.1 týchto Obchodných podmienok sa vzťahuje iba na kupujúceho, ktorý si tovar objednal ako súkromná osoba (fyzická osoba nepodnikateľ).

 

7.3 Tovar na vrátenie musí byť:
a) nepoužitý (použitý tovar nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť späť)

b) nepoškodený,

c) kompletný,

d) podľa možnosti zabalený v pôvodnom obale,

e) vrátane priloženého dokladu o kúpe.


7.4 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

a) kontaktovať Medveď natural s.r.o. so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky, druh tovaru, dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,

b) zaslať tovar naspäť na adresu Medveď natural s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica. Tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru. Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy. Neposielajte tovar na dobierku.

c)  uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

 

7.5 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,

b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar.

 

7.6 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 


8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

 

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami tovaru a Obchodným zákonníkom.

 

8.2 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov pri dodržaní podmienok používania daného tovaru. Pri doplnkoch výživy a potravinách je na obale každého výrobku uvedený dátum expirácie.

 

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

 

8.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí prezrieť zásielku tovaru. V prípade zistenia akýchkoľvek rozdielov medzi fakturovaným tovarom a skutočne dodaným (objednaným) tovarom (v druhu, v množstve a pod.) alebo ak je k zásielke priložená nesprávna faktúra alebo v prípade zistenia vád zásielky je potrebné bezodkladne oznámiť zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na tel. č. 0911295859 predávajúcemu. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 

8.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s faktúrou o kúpe tovaru. (daňového dokladu).

 

8.6 Reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť doručená predávajúcemu bez zbytočného odkladu potom, čo kupujúci zistil existenciu vád, najneskôr však do 5 dní od prevzatia tovaru.

 

8.7 Písomná reklamácia musí obsahovať:


a) označenie alebo popis vady tovaru,


b) číslo zásielky podľa identifikačného štítku,


c) dátum prevzatia tovaru,


d) údaje o osobe, ktorá reklamáciu uplatňuje (meno a priezvisko, úplnú adresu, adresu elektronickej pošty, telefonický kontakt, resp. ak ide o podnikateľa obchodné meno(názov firmy), sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho, poštovú adresu, IČO, IČ pre DPH kupujúceho, ak je registrovaný ako platca DPH, číslo zápisu v príslušnom registri, adresu elektronickej pošty, telefonický kontakt).

 

 

 

8.8 Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

 


9. Ochrana osobných údajov

 

9.1 Prevádzkovateľ  Medveď natural s.r.o. vyhlasuje, že má spracovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení  novely vyhlášky č. 117/2014 Z. z. Tento projekt je aktualizovaný podľa zákona 18/2018 Z.z., nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation (GDPR) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680. Pracovníci prevádzkovateľa  Medveď natural s.r.o., ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a oprávnení na prácu s osobnými údajmi podľa  zákona č. 18/2018 Z. z.  Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

 

Viac o ochrane osobných údajov si môžete prečítať tu.

 

Viac o súboroch cookies si môžete prečítať tu.


10. Záverečné ustanovenie

 

10.1 Platnosť obchodných podmienok je od 24.11.2021 - dátumu zverejnenia.