Pravidlá súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Súťaž o 3 konzultácie “Nastavenie imunity” v hodnote 3 x 100€

(ďalej len „Štatút“)

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Medveď natural s.r.o.

Sídlo: Bernolákova 44,  974 05  Banská Bystrica

IČO: 54 211 191

DIČ: 2121603330

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica

 

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 18.1.2022 do 15.2.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže formou vyplnenia ankety.

 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločností Medveď natural s.r.o. alebo Weltfit s.r.o.

 

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže vyplnil odoslal anketový hárok na zdravie.

 

5. Výhra

Výhrou v súťaži je 3x konzultácia ohľadom nastavenia imunity.

 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre:

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov a to na online platforme. Zo zúčastnených ľudí, ktorí vyplnili anketový hárok, vyžrebujeme troch výhercov.

Žrebovanie sa uskutoční 16.2.2022 o 12:00.

Oznámenie o víťazoch súťaže bude zverejnené na facebookovom profile Medved_natural. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom ním uvedených kontaktov. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

 

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca obdrží výherný poukaz so špeciálnym zľavovým kódom na svoj email. Zadaním samotného zľavového kódu pri telefonáte ohľadom konzultácie si tak uplatní svoju výhru.

Poukážku výherca môže využiť jeden krát najneskôr však do 16.5.2022.

Výhra (suma uvedená na zľavovom kupóne) a ani akákoľvek časť výhry (suma uvedená na zľavovom kóde) nebude výhercovi vyplatená v hotovosti, nebude prevedená na jeho bankový účet a ani nijakým iným spôsobom odovzdaná.

 

 8. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje uvedené v dotazníku, t.j., meno, priezvisko, mailová adresa a telefón budú požité na doručenie prípadnej výhry,  na marketingové a propagačné účely spoločnosti Medveď natural s.r.o.

 

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel tejto súťaže.

 

V Banskej Bystrici, dňa 17.1.2022